top of page
TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuijaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme (Kauneuspalvelut Jutta Tobin) palveluita.

Tässä tietosuojaselosteessa mm. kuvataan:

· miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja

· minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista

· mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja

· asiakkaan oikeuksia koskein keräämiämme henkilötietoja

Rekisterin ylläpitäjät

Jutta Tobin, Kauneuspalvelut Jutta Tobin

Edellä mainittu ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä.

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Y-tunnus: 2966338-5

Puhelinnumero: 0449839269

Sähköpostiosoite: beautybyjutta@gmail.com

Osoite: Haahkakuja 12, 23500 Uusikaupunki

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään erityisesti asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Yrityksen edustaja käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Facebookia, Instagramia, WhatsAppia sekä kirjallista menettelyä.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta saatetaan pyytää seuraavat tiedot:

· Nimi

· Puhelinnumero sähköpostiosoite

· varauksen lisätiedot ja erityistoiveet

· osoite

Lisäksi yritys voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

· Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita

· microblading- ja täyteainehoitoasiakkaan ikä, sairaudet, lääkitykset, allergiat ja allekirjoitus

· kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna aikana

· asiakkaalle myönnetyt alennukset

· lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää yritykselle tietoon ajankohta ajanvarauksesta.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa yritykselle henkilötietojaan.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietojaan käsitellään. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan tallentaa, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yritykselle omakätisesti allekirjoitettuna tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon kirjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esim. tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää yritystä kirjaamaan tiedot asianmukaisesti.

Muut oikeudet

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekistekuun kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esim. vanhentuneita. Mikäli tiedon kirjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page